Գրիր ճիշտ տառը և ստեղծիր համապատասխանություն տրված բուսատեսակի և նրա կարգաբանական խմբի միջև: 
 
Կարգաբանական խումբ.
 
Ա. Ծածկասերմեր
Բ. Ստորակարգ բույսեր
Գ. Բարձրակարգ սպորավորներ
 
Բազմաբջիջ կանաչ ջրիմուռներ -