Բարդության աստիճանը
00:06:00
1. Կենդանի օրգանիզմների դասակարգումը 1Մ.
2. Կյանքի կազմավորման մակարդակների որոշումը 3Մ.
3. Կենդանի օրգանիզմների հիմնական տաքսոնները 5Մ.