Համեմատիր 6825 և 6982 քառանիշ թվերը:
  
 Պատասխան՝ 6982  6825