farmers-market-fruit-and-vegetables.jpg
 
Հայրիկը գնեց 5 կգ սալոր, 10 կգ խնձոր, իսկ տանձ նա գնեց 4 անգամ շատ, քան սալորն ու խնձորը միասին:
 
Հայրիկն ունի ընդամենը մեկ արկղ, որում տեղավորվում է 12 կգ միրգ:
 
Հայրիկի գնած մրգի քանի՞ կգ-ը չի տեղավորվի արկղում:
  
Պատասխան՝  կգ