seed-to-flower1.jpg
 
Պարտեզում տնկեցին կակաչի սոխուկների 5 շարք, յուրաքանչյուր շարքում՝ 16 սոխուկ և դեռ 9 սոխուկ էլ ավելացավ:
 
Ընդամենը քանի՞ սոխուկ կար:
 
Պատասխան՝  կակաչի սոխուկ: