Նշիր այն թիվը, որը պարունակում է 2 տասհազարյակ, 7 հազարյակ, 0 հարյուրակ, 4 տասնյակ, 0 միավոր:
 
Գրիր այն.

ա) թվանշաններով - 

բ) բառերով -                     

Նշի՛ր, ինչպիսի՞թիվ է այն: