\( ·\)\( (\)50\( + \)8\() =\)\( \)928 հավասարությունից բխում է 928\( :\)\( (\)50\( + \)8\() =\)\( \) հավասարությունը: