336\( :\)\( (\)20\( + \)4\() =\)\( \) հավասարությունից բխում է \( ·\)\( (\)20\( + \)4\() =\)\( \)336 հավասարությունը: