Տրված է, որ՝  \(t < c < b < a\):
 
Համեմատիր կոտորակները՝
 
ca+t  ba+t