Գրիր վաթսունինը տասներկուերորդ կոտորակը՝ ii:
Ինչպիսի՞ կոտորակ ստացար՝ :