Քանի որ, 16+3 \(=\) 19, ապա 38\(+\)16+3\(=\)19+38
 
Արդյո՞ք ճիշտ է բերված պնդումը: