Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով
Հիշենք կարգային միավորները:
Screenshot_1.png
Թվի գրառության յուրաքանչյուր թվանշան ցույց է տալիս, թե տվյալ կարգում քանի կարգային միավոր կա:
Օրինակ՝ \(245713\) թվի 
 
- հարյուրհազարյակների կարգում կա \(200000\) միավոր,
- տասհազարյակների կարգում կա \(40000\) միավոր,
- հազարյակների կարգում կա \(5000\) միավոր,
- հարյուրյակների կարգում կա \(700\) միավոր,
- տասնյակների կարգում կա \(10\) միավոր,
- միավորների կարգում կա \(3\) միավոր:
 
Հետևաբար, \(245713\) թիվը կարելի է գրել հետևյալ գումարի տեսքով՝
 
\(245713 = 200000 + 40000 + 5000 + 700 + 10 + 3\):
 
Նույն \(245713\) թիվը կարելի է գրել \(1\), \(10\), \(100\), \(1000\), \(10000\), \(100000\) կարգային միավորների միջոցով՝
 
\(245713 = 2 · 100000 + 4 ·10000 + 5 · 1000 + 7 · 100 + 1 ·10 + 3 · 1\)
 
Աջ մասի գումարելիներից յուրաքանչյուրի առաջին արտադրիչը \(245713\) թվի համապատասխան թվանշանն է, իսկ երկրորդ արտադրիչը՝ \(1\), \(10\), \(100\), \(1000\), \(10000\), \(100000\) կարգային միավորներից համապատասխանը:
Այսպիսով, յուրաքանչյուր թիվ կարելի է ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
Օրինակ
ա) \(7777\) թվի մեջ \(7\) թվանշանը պատահում է չորս անգամ՝ առաջին \(7\)-ը հազարյակների քանակն է, երկրորդը՝ հարյուրյակների, երրորդը՝ տասնյակների և չորրորդը՝ միավորների:
 
Այս թիվը ներկայացնում ենք հետևյալ գումարի տեսքով՝
 
7777=7000+700+70+7=71000+7100+710+7
 
բ) \(4829\) թվի մեջ \(4\) թվանշանը ցույց է տալիս հազարյակների քանակը, \(8\)-ը հարյուրյակների քանակը, \(2\)-ը՝ տասնյակների և \(9\)-ը՝ միավորների:
 
Այս թիվը ներկայացնում ենք հետևյալ գումարի տեսքով՝
 
4829=4000+800+20+9=41000+8100+210+9
 
Կախված թվում եղած կարգերից՝ թվերը կոչվում են միանիշ (մեկ կարգ), երկնիշ (երկու կարգ), եռանիշ (երեք կարգ) և այլն:
Օրինակ
ա. \(9\) թիվը միանիշ է:
 
բ. 93=910+3՝ \(9\) տասնյակ, \(3\) միավոր:
Այս թիվն ունի երկու կարգ, ուրեմն այն երկնիշ է:
 
գ. 468=4100+310+8՝ \(4\) հարյուրյակ, \(6\) տասնյակ, \(8\) միավոր:
Այս թիվն ունի երեք կարգ, ուրեմն այն եռանիշ է:
 
դ. 3752=31000+7100+510+2՝ \(3\) հազար, \(7\) հարյուր, \(5\) տասնյակ, \(2\) միավոր:
Այս թիվն ունի չորս կարգ, ուրեմն այն քառանիշ է:
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013