Գտիր անհայտ գումարելին՝ z+3127=1313108
 
Պատասխան (ստացված կոտորակը կրճատիր)`
  
z=iii