Cube_musa311.png
 
Ճանճը խորանարդի վրայով, կարմիր գծի ուղղությամբ շարժվում է \(A\) կետից դեպի \(B\) կետը:
 
Որոշիր ճանճի անցած ճանապարհի երկարությունը, եթե խորանարդի նիստի մակերեսը 4 սմ2 է:
 
Պատասխան՝ ճանճի անցած ճանապարհի երկարությունը  սմ է: