−1299 և −1298 թվերից ո՞րն է փոքր:
 
Այս թվերից փոքրը -ն է: