Կոորդինատային ուղիղ
Բնական թվերով կոորդինատային ճառագայթը լրացնենք նույն սկզբնակետով հակադիր ճառագայթով և նշենք նրա վրա նույն տիպի բաժանումներ: Ստանում ենք կոորդինատային ուղիղը:
 
М_I_01_t(1).png
Այն ուղիղը, որի վրա նշված է \(О(0)\) հաշվարկման սկզբնակետը, դրական ուղղությունը և միավոր հատվածը, կոչվում է կոորդինատային ուղիղ:
\(О(0)\) կետը հաշվարկման սկզբնակետն է: Նրանից աջ նշում են դրական թվերը, իսկ ձախ՝ բացասական թվերը: Սլաքը ցույց է տալիս դրական հաշվարկման ուղղությունը:
Սլաքի մոտ տեղադրում են \(x, y, z\) կամ այլ լատիներեն տառ: Դա կոորդինատային ուղղի անվանումն է:
 
М_I_01_t(2).png
 
Կոորդինատային առանցքի վրա կարևոր է կետերի դասավորությունը:
Արտասանում են այսպես. «\(P\) կետը ընկած է \(О\) կետից ձախ», «\(P\) կետը ընկած է \(K\) կետից աջ»:
Կետի դիրքը կոորդինատային ուղղի վրա որոշող թիվը կոչվում է կետի կոորդինատ:
կոռդ.png
 
Ուշադրություն
Միավոր հատվածը տարբեր կոորդինատային ուղիղների վրա կարող է տարբեր լինել: Վերևի նկարում այն հավասար է \(4\) վանդակի:
Գտնենք \(O,  K, T\) կետերի կոորդինատները:
 
O0K1T2
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: