Տոկոսի գաղափարը
Տոկոսը թվի (մեծության) հարյուրերորդ մասն է:
Թվից հետո «տոկոս» բառի փոխարեն դրվում է % նշանը: 
1%=1100=0,01
 
«Այս տարի դասարանի առաջադիմությունն աճել է  \(7\)%\(\)» նախադասությունը կարդում են այսպես՝ 
«Այս տարի դասարանի առաջադիմությունն աճել է յոթ տոկոսով»:
\(1\)% հավասար է մեծության հարյուրերորդ մասին, իսկ ամբողջ մեծությունը (ամբողջը) հավասար է  \(100\)%\(\)
100%=100100=1
 
Տոկոսներն արտահայտվում են սովորական կոտորակների տեսքով:
 
34%=341007%=7100123%=123100
 
Կարելի է կատարել նաև հակադարձ գործողությունը՝ կոտորակը արտահայտել տոկոսի միջոցով:
 
87100=87%2100=2%70100=70%
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: