T                                   M                                     Z
  Taisnstura_elem.png
     A                                      F                                    E
 
Տրված է ATZE ուղղանկյունը, որի անկյունագծերը հատվում են \(O\) կետում և կողմերի վրա նշված են միջնակետերը:
 
1. Ընդամենը քանի՞ ուղղանկյուն կա նկարում՝
 
2. Գտիր ATZE ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի է, որ HTMO ուղղանկյան մակերեսը 311 սմ² է:
 
Պատասխան՝ ii սմ²