Դիտարկիր հետևյալ գրաֆիկը:
 
[.png
 
Ո՞րն է գրաֆիկի կախյալ մեծությունը՝ :