Նշի՛ր՝ որ շարքի բոլոր բառերն են սկսվում բաղաձայնով: