Գտի՛ր՝ որ շարքի բոլոր բառերն են կազմությամբ ածանցավոր: