Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Որոշի՛ր պատճառը և հետևանքը 6Մ.
2. Ո՞րն է պատմության խրատը 5Մ.
3. Լսի՛ր և դո՛ւրս բեր անհրաժեշտ տեղեկությունները 5Մ.
4. Լրացումնե՛ր արա տեքստում 2Մ.
5. Ո՞րն է հեղինակի կարծիքը 5Մ.
6. Գտի՛ր անհրաժեշտ տեղեկությունները 3Մ.