Գլխավոր և օրբիտալային քվանտային թվերի ի՞նչ արժեքներով է (համապատասխանաբար) բնութագրվում հետևյալ՝ 4p ենթամակարդակում գտնվող էլեկտրոնը:
 
Պատասխանը ներկայացրու թիվ ստորակետ բացատ թիվ հաջորդականության տեսքով: Oրինակ՝ 3, 1
  
Պատասխան՝