Դոնորակցեպտորային եղանակով առաջացած կովալենտային կապ պարունակող տրված իոններից՝ H3O+,NH4+,NO3 մեկի 2.35 մոլ քանակ պարունակող լուծույթին բավարար քանակով կալիումի հիդրօքսիդ պարունակող լուծույթ ավելացնելիս անջատվել է սուր հոտով, անգույն գազ:
 
Որոշի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է առաջադրանքի պահանջին բավարարող իոնի էլեկտրոնային բանաձևում պատկերվող էլեկտրոնային զույգերի թիվը:
 
2. Որքա՞ն է անջատված գազի ծավալը (լ,ն.պ.): (Պատասխանը գրել հազարերորդական թվի ճշտությամբ)
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.