Որոշակի զանգվածով լուծույթում լուծված են հավասար նյութաքանակներով վերցրած նշված երեք նյութերը՝ NaF,AgF,KF:
 
Դրանցից որի՞ զանգվածային բաժինը կլինի առավել փոքր տրված լուծույթում: Որպես պատասխան ներկայացրու քո ընտրած նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:
 
Պատասխան՝