Որոշակի ծավալով լուծույթում լուծված են հավասար զանգվածներով վերցրած ուսունասիրվող երեք նյութերը՝ NaNO3,KNO3,RbNO3: Դրանցից որի՞ մոլային բաժինն է առավել փոքր տրված լուծույթում:
 
Որպես պատասխան ներկայացրու քո ընտրած նյութի մոլային զանգվածը գ/մոլ:
 
Պատասխան՝  գ/մոլ