Ծծմբի և ածխածնի փոշիների \(100\) գրամ զանգվածով խառնուրդն այրել են բավարար քանակով թթվածնում և ստացել ծծմբի\((IV)\) և ածխածնի\((IV)\) օքսիդների 112.24 լիտր (ն.պ.) գազային խառնուրդ:
 
1. Հաշվի՛ր գազային խառնուրդի նյութաքանակը (մոլ) (պատասխանը ներկայացրու հազարերորդական թվի ճշտությամբ):
 
2. Հաշվի՛ր ծծմբի զանգվածային բաժինը (%) ելային խառնուրդում (պատասխանը ներկայացրու տասնորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1.  մոլ
 
Պատասխան 2.  %