Համապատասխանեցրու՛ ուսումնասիրվող նյութերի քիմիական բանաձևերը՝
 
(\(II\) սյունակ) սովորական պայմաններում նրանց ագրեգատային վիճակի, 
(\(III\) սյունակ) և պինդ ագրեգատային վիճակում նրանց բյուրեղավանդակի տեսակի հետ:
 
Պատասխանը ներկայացրու՛ տառ-թիվ-տառ հաջորդականությամբ՝ իրարից բաժանված ստորակետով և մեկ բացատով (օրինակ՝ ա2Բ, բ1Գ, գ3Ա, դ1Դ):
 
\(I\)
\(II\)                                     
\(III\)
ա)CO2
1.պինդ                        
Ա) մոլեկուլային                            
 
բ)NaCl                
2. հեղուկ
Բ) իոնային
 
գ)J2           
3. գազային
 
Գ) ատոմային
 
 
դ)Au                        
 
Դ) մետաղային
 
Պատասխան՝