Էթան՝ C2H6 և բութան՝ C4H10 գազերի խառնուրդի հարաբերական խտությունն ըստ ազոտ գազի 1.359 է:
 
Նույն արտաքին պայմանների դեպքում որքա՞ն կլինի խառնուրդի խտությունն ըստ հելիում գազի (պատասխանը տալ հազարերորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան՝