513 գ  բարիումի  հիդրօքսիդ պարունակող լուծույթի մեջ անցկացրել են քլորաջրածին: Ռեակցիայի հետևանքով գոյացել է չեզոք աղ:
 
Հաշվի՛ր
 
1.Լուծույթի մեջ անցկացրած գազի ծավալը (լ. ն. պ.)
 
2.Գոյացած աղի զանգվածը (գ)
 
Պատասխան 1՝ \(V\) (HCl) \(=\)
 
 
Պատասխան 2՝ \(m\) (աղ) \(= \)