Գրի՛ր հետևյալ փոխարկումներին համապատասխանող քիմիական ռեակցիաների հավասարումները`
 
NiNiOHClXNaOHY 
 
Հաշվի՛ր
 
\(1\). Բոլոր ռեակցիաների քանակաչափական գործակիցների գումարը:
 
\(2\). \(X\)  և \(Y\) նյութերի մոլային զանգվածների գումարը:
 
\(3\). Ի՞նչ զանգվածով \(20\) % -ոց ծծմբական թթվի լուծույթ է անհրաժեշտ 9.3 գ զանգվածով \(Y\) նյութը լրիվ չեզոքացնելու համար:
 
Պատասխան 1՝
 
 
Պատասխան 2՝
 
 
Պատասխան 3՝