Ստորև տրված ռեակցիայի հավասարման մեջ ինչի՞ է հավասար \(x\) գործակիցը և \(x\) գործակցով   ռեակցիային մասնակցող նյութի զանգվածը (գ):
 
2Fe(OH)3+3HCl=2FeCl+χ3H2O
 
Պատասխան՝
 
1. \(X\)-ի թվային արժեքը
 
 
2. նյութի զանգվածը