Ստորև ներկայացվածներից ընտրի՛ր այն նյութի բանաձևը, որի հալույթի էլեկտրոլիզից հիմնականում ստանում են բարիում: