Ստորև գրված զույգից ընտրի՛ր այն նյութի բանաձևը որի՞ ջերմային քայքայումից ստացվում է ածխածնի \((IV)\) օքսիդ: