ZnS.jpg
 
Շիկացրել են 0.7 մոլ երկաթի և \(4,8 \) գ ծծմբի խառնուրդը: 
 
Որոշի՛ր
 
1. Ավելցուկով վերցրած նյութի զանգվածը (գ) 
 
2. Շիկացման հետևանքով առաջացած նոր խառնուրդի զանգվածը (գ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.