Տրված գոյականներից կազմի՛ր՝
 
ա. ածականներ
  
գլուխ -
 
փոշի -
 
գիշեր -
 
 
բ. բայեր
  
կանչ -
 
մաղ -
 
պաշար -