Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Աֆրիկայի բնական զոնաների բուսական աշխարհը 1Մ.
2. Աֆրիկայի բնական զոնաների տարածական բաշխումը 1Մ.
3. Աֆրիկայի բնական զոնաների կենդանական աշխարհը 1Մ.
4. Աֆրիկայի բնական զոնաների կլիմայական պայմանները 4Մ.