Գտեք հարցի պատասխանը:
 
Ո՞ր բնական զոնային է բնորոշ մեղմ ու խոնավ ձմեռներով և չոր ու շոգ ամառներով բնութագրվող կլիման:
 
Գրեք պատասխանը փոքրատառով:
 
 բնական զոնային