Գտեք, թե նշված բուսատեսակներից ո՞րն է ռելիկտային (խիստ տարածված նախկին երկրաբանական ժամանակաշրջաններում, իսկ ներկայիս կլիմայի պայմաններում վերացող):