Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նշված կլիմայագրամներից ո՞րն է առավել բնորոշ տափաստանների և անտառատափաստանների բնական զոնային: