Ընտրիր ճիշտ պատասխանը
 
Ներկայացված բույսերից ո՞րն է բնորոշ խոնավ հասարակածային անտառների բնական զոնային: