Որոշի՛ր ճիշտ պատասխանը.
 
Ո՞ր լեռնավահանի բարձր գագաթն է Աժդահակը.