Հայկական լեռնաշխարհի հողաբուսական ծածկույթի վերաբերյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ, որը՝ սխալ.
 
\(1\). Հայկական լեռնաշխարհի եզրային որոշ լեռնաշղթաների արտաքին լանջերին ձևավորվել են սևահողերը։
 
 
\(2\). Լեռնամարգագետնային հողերում հումուսի բարձր պարունակությունը պայմանավորված է ոչ այնքան առատ բուսածածկույթով, որքան ցուրտ կլիմայի պայմաններում հողում կուտակված օրգանական նյութերի կուտակմամբ: