Հայկական լեռնաշխարհի հողաբուսական ծածկույթի վերաբերյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ, որը՝ սխալ.
 
\(1\). \(2500\) մ-ից բարձր՝ ցուրտ լեռնային կլիմայի պայմաններում ձևավորվել են բարձր՝ \(11-15\) % հումուսայնությամբ լեռնաշագանակագույն հողեր։
 
 
\(2\). Հայկական լեռնաշխարհի հողերի, բուսական ու կենդանական աշխարհի մեծ բազմազանության պատճառներից է երկրաբանական առանձնահատկությունը: