Թվարկվածներից ընտրի՛ր հարցի ճիշտ պատասխանները
 
Աղաթթվի՝ HCl-ի աղերից են՝
 
S-Na_nitroprussid-CuSO4-CoCl2-Cr-Cl3.JPG