Արդեն դիտարկել ենք հարթ պատկերների առանցքային համաչափությունը:
 
Նման կերպով սահմանվում է տարածական պատկերների համաչափությունն ուղղի կամ հարթության նկատմամբ:
 
sim5.JPG    sim3.JPG    
Առանցքային և հայելային համաչափություններ
sim333.png
Տարածության \(A\) և A1 կետերը կոչվում են \(a\) ուղղի նկատմամբ համաչափ, եթե \(a\) ուղիղը ուղղահայաց է AA1 հատվածին և անցնում է նրա \(O\) միջնակետով՝ OA1=OA:
Այդ դեպքում ասում են, որ \(A\) և A1 կետերը առանցքային համաչափ կետեր են, և \(a\) ուղիղը համաչափության առանցքն է:
Նման ձևով սահմանվում է նաև համաչափությունը հարթության նկատմամբ:  
 
sim111.png
Տարածության \(A\) և A1 կետերը կոչվում են α հարթության նկատմամբ համաչափ, եթե α հարթությունը ուղղահայաց է AA1 հատվածին և անցնում է նրա միջնակետով:
Այդ դեպքում ասում են, որ \(A\) և A1 կետերը հայելային համաչափ կետեր են, և α հարթությունը համաչափության հարթությունն է:
Այժմ կարող ենք սահմանել տարածական մարմնի առանցքային և հայելային համաչափությունները:
Տարածական մարմինը կոչվում է \(a\) ուղղի (α հարթության) նկատմամբ համաչափ, եթե նրա բոլոր կետերի՝ \(a\) ուղղի (α հարթության) նկատմամբ համաչափ կետերը նույնպես այդ մարմնի կետեր են:
Այդ դեպքում ասում են, որ մարմինն օժտված է առանցքային (հայելային) համաչափությամբ: \(a\) ուղիղը (α հարթությունը) կոչվում է համաչափության առանցք (հարթություն):
  
Դիտարկենք գլանի օրինակը:
 
գլան.png
 
Դժվար չէ նկատել, որ OO1-ը գլանի համար համաչափության առանցք է, իսկ ABB1A1-ը՝ համաչափության հարթություն: 
Աղբյուրները
Ս. Հակոբյան, Երկրաչափություն 10-րդ դասարան, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ, 2009