Pazime27_uzd.png
\(ABC\) անկյան կողմերի վրա վերցված են \(A\) և \(C\) կետերը, որոնք գտնվում են հավասար հեռավորությունների վրա գագաթից՝ \(BA = BC\): Այդ կետերով անկյան կողմերին տարված են ուղղահայացներ՝ \(AE\)\(BA\), \(CD\)\(BC\):
 
1. Ապացուցիր եռանկյունների հավասարությունը՝ Δ\(AFD\) և Δ\(CFE\):
 
2. Որոշիր այն անկյան մեծությունը, որի տակ \(CD\) ուղղահայացը հատում է \(BA\)-ն, եթե \(AE\)-ն հատում է \(BC\)-ն 64° անկյան տակ:
 
1. Ո՞ր եռանկյունների հավասարության միջոցով կապացուցվի Δ\(AFD\) և Δ\(CFE\) եռանկյունների հավասարությունը՝
 
Δ\(B\)\(A\)\(=\)Δ
 
Ո՞ր հայտանիշի միջոցով է ապացուցվում այդ հավասարությունը:
 
Նշիր այն տարրերը, որոնց հավասարությունը թույլ է տալիս կիրառել ընտրված հայտանիշը:
 
Անկյուններ՝          Կողմեր՝
         
 
Ո՞ր հայտանիշի միջոցով է ապացուցվում Δ\(AFD\) և Δ\(CFE\) եռանկյունների հավասարությունը:
 
Նշիր այն տարրերը, որոնց հավասարությունը թույլ է տալիս Δ\(AFD\) և Δ\(CFE\) եռանկյուններում կիրառել ընտրված հայտանիշը: 
 
Անկյուններ՝                 Կողմեր՝
                
 
2. Անկյան մեծությունը, որի տակ \(CD\) ուղղահայացը հատում է \(BA\)-ն ° է: