\(P\)                                                                                \(G\)
Pazime31_uzd.png
\(M\)                                                                                  \(S\)
 
Նկարում բերված տեղեկությունների օգնությամբ գտիրMGS անկյան մեծությունը, եթեGMP\(=\)40°-ի:
 
1. Որոշիր հավասար եռանկյունները՝
 
Δ\(M\)\(=\)Δ\(S\):
 
2. Որոշիր GMP անկյան համապատասխան անկյունը՝
 
GMP\(=\):
 
3. MGS\(=\)°-ի: