\(P\)                                                                                 \(K\)
Pazime3_uzd.png
\(E\)                                                                                      \(D\)
                                                                                                               
Լրացրու դատարկ պատուհանները՝ եռանկյունների հավասարության հայտանիշների վերաբերյալ:
 
Δ\(E\)\(=\)Δ\(D\) գրիր բաց թողնված տառերն՝ ըստ երրորդ հայտանիշի:
 
Նշիր համապատասխան հավասար կողմերը:
 
\(EP\)\(=\)
 
\(PK\)\(=\)
 
\(KE\)\(=\)