Որոշիր կից անկյունների աստիճանային չափերը, եթե դրանք հարաբերվում են ինչպես 1 \(:\) 19
  
Bմեծ էA

A=i°

B=i°