\(F\)                                          \(G\)
  Vs_trapece.png
\(E\)                                                                                     \(N\)
 
\(EFGN\) հավասարասրուն սեղանի մեծ հիմքը՝ \(EN\)-ը 35 սմ է, իսկ սուր անկյունը 65° է: Գտիր սեղանի պարագիծը:
 
Հաշվարկներում թվերը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
PEFGN= սմ: